Allmänna villkor

Allmänna villkor

1 Allmänt

1.1 Snömoln i Norden AB, 559156-9263 (”Bolaget”) tillhandahåller plattformen Ungdomsappen.se (”Plattformen”) som hanterar medlemsregister, nyheter, aktiviteter och förmåner till ungdomar (“Medlemmen”) som besöker ungdomsverksamheter (“Organisationen”) runt om i Sverige.

1.2 Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) utgör en integrerad del av avtalet mellan Bolaget och Medlemmen avseende Medlemmens användning av Plattformen. Alla frågor avseende rättsliga relationen mellan Organisationen och Medlemmen hanteras direkt mellan dem och inte genom de Allmänna Villkoren.

1.3 Bolaget agerar för Organisationens räkning och är således en förmedlare som endast är mellanhand mellan Medlemmen och Organisationen. I samband med registrering av tjänsten ingår Medlemmen ett juridiskt bindande avtal med Organisationen och inte med Bolaget.

2 Tillhandahållande av Plattformen

2.1 Plattformen tillhandahålls av Bolaget med adekvat teknik och noggrannhet. Bolaget kan dock inte garantera att Plattformen fungerar helt utan fel eller utan driftsstörningar.

2.2 Medlemmen är medveten om att Plattformen från tid till annan kan komma att göras otillgänglig med anledning av, planerade och/eller oplanerade, driftsstopp för service och underhåll av Plattformen och/eller Bolagets system. Bolaget ska vidta skäliga ansträngningar för att minimera tiden för driftstopp av Plattformen och/eller Bolagets system samt de eventuella störningar som detta medför för Medlemmen.

3 Ansvar för information

3.1 På bolagets registreringssida på Plattformen (mobilappen) presenteras information om medlemskap. Organisationen ansvarar för att informationen om medlemskap är korrekta.

3.2 Bolaget ansvarar inte för eventuella fel, inkorrekt, vilseledande, felaktig eller utebliven information angående medlemskap och andra produkter. Organisationen är i alla händelser ansvarig för att informationen som visas på Organisationens sida på Plattformen är korrekt.

4 Klagomål

4.1 Om Medlemmen vill framställa klagomål eller andra anspråk som hänför sig till användande av våra tjänster ska det ske direkt till Organisationen.

5 Ansvarsbegränsning

5.1 Plattformen är enbart ett redskap för Medlemmen att ta del utav Organisationens innehåll, evenemang, aktiviteter och förmåner. Bolaget tillhandahåller Plattformen som den är, utan några som helst utfästelser eller garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda avseende köp och/eller information avseende Organisationens medlemskort/medlemskap och/eller andra produkter.

5.2 Bolaget garanterar ej att Medlemmen ska ha kontinuerlig tillgång till Plattformen och Medlemmen accepterar att vissa avbrott till Plattformen kan förekomma. Tillgången till Plattformen kan exempelvis komma att begränsas på grund av oplanerat eller planerat underhåll, säkerhetsskäl eller av andra liknande tekniska eller operativa skäl.

5.3 Dessa Allmänna Villkor inskränker ej de rättigheter som Medlemmen har i förhållande till Organisationen eller, i förekommande fall, Bolaget, i egenskap av köpare/konsument. Om villkor eller särskild information i Organisationens saknas gäller de rättigheter som tillkommer Medlemmen enligt lag i egenskap av köpare/konsument.

5.4 Organisationen ansvarar för de medlemskort/medlemskap och/eller produkter som förmedlas via Plattformen. För framställande av anspråk och reglering av skador som orsakats Medlemmen genom försummelse från Organisationen hänvisas Medlemmen till Organisationen.

5.5 Medlemmen har därmed inte rätt att framställa anspråk mot Bolaget för fråga eller förhållande som avser Organisationen och dess medlemskort/medlemskap och/eller andra produkter.

6 Immateriella rättigheter

6.1 Allt material på Plattformen, inklusive Plattformens layout, är skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt och/eller andra immaterialrättsliga regler. Alla immateriella rättigheter till Plattformen innehas och ägs av Bolaget och, i förekommande fall, dess licensgivare.

6.2 Genom nyttjande av Plattformen erhåller Medlemmen en icke-exklusiv rätt att nyttja Plattformen för Medlemmens personliga icke-kommersiella bruk, såvida inte annat följer av dessa Allmänna Villkor.

6.3 Plattformen kan innehålla länkar till webbplatser som tillhandahålls av tredje part. Bolaget har ingen kontroll över innehållet på sådana länkade webbplatser och tar inte på sig något ansvar för förlust eller skada om kan uppstå på grund av Medlemmens användning av dessa.

7 Personuppgiftshantering

7.1 Organisationen är personuppgiftsansvarig med avseende på personuppgifter hänförliga till Medlemmen som behandlas i Plattformen. Bolaget är Organisationens personuppgiftsbiträde vid tillhandahållande av Plattformen.

7.2 I den utsträckning Bolaget behandlar personuppgifter på Organisationens vägnar behandlar Bolaget personuppgifterna endast i enlighet med Organisationens instruktioner. Bolaget har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder mot att sådan information oavsiktligt eller olagligt förstörs eller hanteras vårdslöst, samt mot att den kommer till utomståendes kännedom, missbrukas eller i övrigt behandlas i strid med relevant personuppgiftslagstiftning.

7.3 Medlemmen har rätt att få information om användningen av de personuppgifter som rör Medlemmen. Vid förfrågningar och för information om behandling av personuppgifter kontaktas Organisationen genom de kontaktuppgifter som anges på Organisationens informationssida på Plattformen.

8 Force majeure

8.1 Både Organisationen och Bolaget är befriad från allt ansvar för underlåtenhet att fullgöra sina förpliktelser enligt dessa villkor, om och i den mån underlåtenheten har sin grund i omständighet som ligger utanför Organisationens och/eller Bolagets kontroll, och som inte skäligen borde ha förutsetts och/eller övervunnits, och som förhindrar fullgörandet av förpliktelsen ifråga såsom omfattande eller varaktiga avbrott i datakommunikationsförbindelser, virus- eller överbelastningsattacker, krig, myndighetsåtgärder, nytillkommen eller förändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknad, eldsvåda, strömavbrott och därmed jämställda omständigheter.

9 Ändringar i dessa Allmänna Villkor

9.1 Bolaget förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna Villkor. Vid villkorsändring kommer Medlemmen meddelas skriftligen via angiven e-postadress och/eller genom meddelandeavisering inom ramen för Plattformen senast trettio (30) dagar innan villkorsändringen träder i kraft. Ändring får dock ske med kortare varsel om den föranletts av en situation av Force majeure-karaktär.

10 Uppsägning mm

10.1 Medlemmen kan när som helst och utan angivande av skäl avsluta sitt konto avseende Plattformen hos Bolaget genom elektroniskt eller annat meddelande som skickas till Bolaget. Medlemmens rätt till användning av Plattformen upphör då sådant meddelande erhållits av Bolaget och Bolaget avregistrerar Medlemmen som användare på Plattformen.

10.2 Bolaget äger rätt att genom elektroniskt eller annat meddelande till Medlemmen avsluta Medlemmens konto avseende Plattformen hos Bolaget. Sådant meddelande kan skickas med e-post eller på annat lämpligt sätt (t.ex genom information i Plattformen) till Medlemmen. Uppsägningen träder i kraft den första dagen av (i) 30 dagar efter Bolagets meddelande om Bolaget avslutat Medlemmens konto avseende Plattformen hos Bolaget eller (ii) den dag då Organisationens avtal med Bolaget avseende Plattformen upphör att gälla.

11 Ändringar i Plattformen

11.1 Medlemmen är införstådd med att Bolaget kan komma att ändra Plattformens utformning och funktionalitet. Medlemmen är vidare införstådd med att Bolaget kan komma att ändra de tekniska och administrativa rutinerna för Plattformen.

12 Meddelanden

12.1 Meddelanden och frågor till Bolaget kan lämnas via e-post på support@ungdomsappen.se.

13 Tillämplig lag och tvistlösning

13.1 Tvist som uppstår i anledning av dessa villkor eller som i övrigt är hänförlig till användande av Plattformen ska avgöras i allmän domstol. Svensk lag ska tillämpas på tvisten.

Senaste Nyheter

Senaste Nyheter

Till alla nyheter

Kom igång redan idag!